מימוש אחריות

פרטים אישיים *

מקום ההתקנה *

פרטי ההתקנה *

קובץ PDF/JPG של הספח

איפה ניתן למצוא את פרטי ההתקנה?

בספח ההתקנה שנמסר לך על ידי המשווק/מתקין לאחר השלמת ההתקנה.

להלן דוגמה: